NEYSAZENDE NEY YAPIMI             

   

Yapmış olduğumuz neylerin tamamı özel titizlik ve akort garantisi ile neyzen ve neyzen adaylarına sunulmaktadır.

Menmun kalmadığınız taktirde hiç bir ücret alınmadan tekrar istenilen akortta neyiniz açılır. Taki gönül rahatlığı ile neyinizi üfleyene kadar.

Benden hertürlü yardım ve desteğini esirgemeyen Faik ÖZPEHLİVAN beyfendiye sonsuz teşekkürler.

Demlenür her dem havâ-yı aşk ile divâne ney

Neyle seyr et arz eder sûz-i dilin canâne ney

Bülbülî nâliş-geri hamûş eder gülzârda

Başlayınca nağme-i dil-sûz ile efgâne ney

Dem urur her dem makam-ı lâhutdan

Râz-ı aşkın perdesin keşf eylemez nâdane ney

Sînesi sûzan dili pürdâğ muhrîk nâlesi

Gûyiya aşk ile yandı ateş-i hicrâne ney

Navek-i dil-dûz-ı çeşm-i neyzen-i mahbûbdan

Şerhalar çekmiş serapâ sîne-i sûzâne ney

Başka bir hâlet verir sermest-i bezm-i vahdete

Neş’e bahşâ-yi safâdır meclis-i rindâne ney

Bende-i Mollâ-yı Rum’un çok mudur Hakkı eger

Her nefes dem-sâz olursa bu dîl-i nâlane ney

Hakkı Paşa